B?o hi?m Xã h?i Hà N?i d?y m?nh c?i cách th? t?c hành chính

B?o hi?m Xã h?i (BHXH) Hà N?i hi?n dang qu?n lý 43.000 don v?, th?c hi?n chính sách và c?p s? th? BHXH b?t bu?c cho 1,3 tri?u ngu?i; gi?i quy?t và giám d?nh trên 5 tri?u th? BHYT; chi tr? hon 5 tri?u ngu?i hu?ng ch? d? ngh? huu và tr? c?p xã h?i. 5 nam qua (2011 – 2015), BHXH thành ph? luôn d?y m?nh tuyên truy?n, tu v?n ch? d? chính sách, ch? d?ng th?c hi?n c?i cách th? t?c hành chính, nâng cao ch?t lu?ng ph?c v? các d?i tu?ng tham gia và th? hu?ng ch? d? BHXH, B?o hi?m Y t? (BHYT). Theo dó, th?c hi?n niêm y?t công khai th? t?c hành chính t?i b? ph?n m?t c?a, c?ng thông tin di?n t?, h? th?ng tin nh?n và t?ng dài 1080; l?p d?t máy tra c?u màn hình c?m ?ng các th? t?c hành chính, trang b? x?p hàng t? d?ng. Ki?m tra, giám sát d?nh k?, d?t xu?t vi?c th?c hi?n công tác phòng ch?ng tham nhung và nghi?p v? trong linh v?c: Thu, c?p s? th?, gi?i quy?t ch? d? BHYT, BHXH, chi tr?, ti?p công dân, tài chính – k? toán, th?c thi công v?… K?t qu?: Gi?m dáng k? t? l? h? so ch?m, mu?n t? g?n 20% (nam 2012) xu?ng du?i 5% (hi?n nay); tri?n khai thành công d?ch v? công tr?c tuy?n m?c d? 3 v?i nghi?p v? thu – c?p s? th? BHYT cho h?c sinh, sinh viên nam h?c (2015 – 2016)…Trong ?nh: B? ph?n “M?t c?a” c?a BHXH Hà N?i th?c hi?n t?t vi?c ti?p nh?n h? so gi?i quy?t ch? d? cho các don v? và d?i tu?ng d?n giao d?ch. ?nh: Duong Ng?c – TTXVN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *